Интелектуална собственост – що е то?
31 Jan 2009

Интелектуална собственост – що е то?

В тази статия ще се опитам да обясня възможно най-разбираемо разликата между “правото на свободно разпространение на културни продукти” и “интелектуалната собственост”. 

Свободното разпространяване на културни продукти е част от принципите на Европейския съюз (ЕС). Това означава, че всеки би могъл да създава и свободно да разпространява, докато друг, който има желание да притежава създаденото, не бива да бъде ограничаван да го направи. Законовата рамка, гарантираща ни тези права е част от директивата на Европейската комисия към артикул 2 от правилник 2004/48/ЕС на Европейския парламент и съвета за изпълнение на правата върху интелектуалната собственост.

Интелектуалната собственост би могла да бъде обяснена доста разбираемо, като се раздели на две основни части:

 1. Индустриална собственост, която би могла да бъде всичко – от производствен процес или проект до химична формула;
 2. Авторските права пък защитават произведения на изкуството, като литературни и художествени форми, музикални творби и много други.

Освен това, съществуват и различни елементи на интелектуалната собственост, които най-общо ще разделим на четири основни категории:

 1. Патентът е това, което гарантира, че никой друг, освен теб, не може да произвежда даден продукт за определен период от време;
 2. Търговската марка пък е име, слоган, звук или символ, асоцииращи се с определен продукт;
 3. Авторските права са законите, защитаващи творбите и произведенияте на изкуството;
 4. Търговските тайни са формулата, рецептата, мострата или средството, което ти дава основното предимство пред конкурентите.

Европейските закони, отнасящи се до защитата на интелектуалната собственост, са пряко обвързани с правилното функциониране на единният европейски пазар. Ето защо, в областта на защитата на интелектуалната собственост съществуват огромен брой международни спогодби. Ключовите органи са Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) и Световната търговска организация (WTO).

В ЕС има и допълнителни директиви, циято цел е по-ефективната защита на интелектуалната собственост:

 1. Търговските марки са защитени в целия ЕС чрез хармонизиране на националните закони за търговските марки, като една търговска макра е валидна в цялата общност. Специален орган е OHIM. Този принцип важи и при дизайните, като се въвеждат общностни дизайни;
 2. В областта на патентите съществуват две важни директиви. Първата е мюнхенската спогодба за европейски патент, датираща от 1973 година и даваща възможност патентите да бъдат създавани само с регистрация в европейската патентна служба. Втората директива е люксембургската спогодба от 1975 година, която е променена през 1989 година. Тя гарантира валидността на европейските патенти в целия ЕС.
 3. В областта на авторското право действа директива, която се занимава предимно с технически продукти. Усилията са фокусирани главно върху правната защита на данни, програми, сателитни емисии и кабелно излъчване, както и права за отдаване и вземане под наем.

През 2001 година е приета директива за авторското право и сродните му права в информационното общество. Целта й е да адаптира законодателствата в тази област с цел регулация на технологичното развитие в информационните общества, гарантирайки трите основни елемента – право на възпроизвеждане, право на комуникация и право на разпространение.

Въпреки това, пиратството и фалшификациите стават все по-често явление, което налага на ЕС да полага значителни усилия за намаляване на злоупотребите. Директивата за изпълнението на правата върху интелектуалната собственост от 2004 преследва и осъжда всички, които нерегламентирано разпространяват интелектуални продукти. Най-масовите нарушения остават разпространението на филми и музика в интернет.


Ivan Yanakiev

I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.

Коментари

 1. Жасмина : December 16, 2011 at 7:58 pm

  Хареса ми.

 2. Жасмина : December 16, 2011 at 8:00 pm

  Хареса ми много. Интересува ме закрилата върху медийните продукти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.