Как ще гласуваме в чужбина?

На 7 юни 2009 г. се провеждат само Европейски избори. Изборният ден за български парламент, както и подробностите около това, как българските граждани (не само тези в чужбина, а изобщо) могат да гласуват, все още не се ясни. Единственото, което се знае със сигурност е, че изборите за евродепутати и за български парламент няма да са на една дата, като изборите за народни представители в България ще се състоят някъде до средата на месец юли. 

Избори за Европейски Парламент

Датата на изборите

Изборите за Европейски парламент ще се проведат в периода 4 – 7 юни 2009 г. (четвъртък – неделя). Всяка държава-член избира точната дата на национално ниво, като резултатите от гласуването обаче не могат да бъдат обявявани до вечерта на 7 юни.

7. юни 2009 (неделя) – ще гласуват гражданите в Австрия , Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Литва, Люксембург, Португалия, Словения, Финландия, Франция, Швеция, Полша, Румъния и Унгария.

6. юни 2009 (събота) – ще се проведат европейските избори в Латвия, Кипър, Малта и Словакия.

5. юни 2009 (петък) – ще гласуват в Ирландия.

4. юни 2009 (четвъртък) – е вотът във Великобритания и Холандия.

В някои държави-членки изборите ще продължат два дни: в Чехия те ще бъдат проведени на 5 и 6 юни 2009 (в петък следобед и в събота сутрин), а в Италия – на 6 и 7 юни 2009 (събота и неделя).

Какви възможности за участие съществуват?

Всеки гражданин има право да избира и да бъде избиран в държава-член на ЕС, която не му е родна, но в която пребивава. Това важи, когато човекът:

Има гражданство в някоя от 27-е държави-членки на ЕС.

Законно пребивава в държавата-член, в която иска да гласува, или в която иска да бъде избран.

Отговаря на изискванията, които се прилагат за гражданите на държавата-член, в която пребивава, относно правото на гласуване и кандидатиране. (Тук важи принципът на равенството между гласоподавателите от държавата-член и от другите страни от ЕС).

Граждани на страни от Европейския съюз, живеещи в различна от родната им държава, която обаче също е член на ЕС, имат право да гласуват или да се кандидатират в тази страна. Разбира се, на едни и същи избори никой няма право да гласува повече от един път и да се кандидатира в повече от една държава-член. Също така всеки, избрал да гласува в държава-член по пребиваване (т.е. в която се намира в изборния ден), няма право да гласува в родината си на същите избори.

Ако Вие сте български гражданин, намирате се в друга страна-член на ЕС и желаете да упражните правото си на глас в юнския евровот, имате две възможности:

Да гласувате за местните кандидати.

Да гласувате за българските кандидати.

Кой има право на глас?

Право на глас има всеки гражданин на ЕС, който легално пребивава на територията на друга страна членка и който към датата на изборите:

– е навършил 18-тата си година,

– живее от поне три месеца във страна членка на ЕС,

– не е изключен от избирателното право във страната в която живее и не изтърпява наказание лишаване от свобода (чл. 4, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ и §1 ДБЗИЧЕПРБ).

Как българите в чужбина гласуват за българските кандидати?

Съгласно Указ № 82 от 03 април 2009 г. на Президента на Република България, на 07 юни 2009 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Предварителни постъпки за участие в изборите:

Българските граждани, които желаят да гласуват следва да заявят това не по-късно от 20 дни преди изборния ден, т.е. до 17 май 2009г., в писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление, което е подадено лично, изпратено чрез писмо по пощата или в електронна форма (сканирано, така, че да се вижда подписът). В заявлението избирателят посочва: трите си имена по паспорт (лична карта или военна карта), ЕГН, адрес на пребиваване в съответната държава, постоянен адрес в Република България и декларира, че отговаря на условията на чл. 4, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Р. България и параграф 1 допълнителните разпоредби на същия Закон (за да изтеглите заявлението-декларация натиснете тук).

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции на територията на дипломатическото или консулското представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват.

По искане на избирателите, формуляр на заявление-декларация за гласуване може да бъде изпратен по пощата на посочен от тях адрес или факс.

Записалите се да гласуват в чужбина се заличават от избирателните списъци за гласуване в Република България и не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден.

Избирател, които не е включен в избирателния списък, изготвен предварително от Посолството или Постоянното представителство на Република България към ЕС, в изборния ден се вписва в списъка от съответната Секционната избирателна комисия (СИК) след представяне на документ за самоличност и декларация по образец, че е живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз и не е гласувал в същите избори за Европейски парламент (за да изтеглите декларацията натиснете тук).

Ред за гласуване:

Гласуването се провежда в изборния ден (07. юни 2009) от 06,00 ч. до 19,00 ч.

Избирателите, гласуващи в чужбина, удостоверяват самоличността си с валидна лична карта, валиден паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт или военна карта за самоличност (съгласно чл. 13, ал.1, т.1 и 2 от Закона за българските документи за самоличност). В случай на изтекъл срок на валидност на паспорта или на личната карта, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

Моряците на корабите под български флаг удостоверяват самоличността си с моряшки паспорт.

Българските граждани живеещи в друга държава членка на Европейския съюз, но желаещи да изразят вота си в трета държава членка на ЕС, трябва да представят декларация по образец, че не са гласували на същите избори за Европейски парламент в държавата членка в която пребивават. (декларацията можете да изтеглите тук).

Избирателите гласуват до 19,00 ч. Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на комисията установяват техния брой и самоличност. Избирателите предават документите си за самоличност на комисията и само те се допускат до гласуване след 19.00 ч.

Как българите в чужбина гласуват за кандидатите на държавата, в която пребивават?

Ако сте български гражданин, или гражданин на която и да е друга държава-член на ЕС, и се намирате в чужбина (пак на територията на ЕС), Вие имате право да избирате и местни кандидати на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

За да го направите е необходимо да бъдете вписан като гласоподавател в избирателния списък на съответната страна (държава-член по пребиваване). За да бъде вписан в избирателния списък на държавата-член по пребиваване, гласоподавателят трябва предварително да заяви желанието си за това: подава се заявление, придружено от определени документи – принципът е, че за Вас важат същите условия, които се прилагат спрямо гражданите на въпросната страна.

Пример:

Ако решите да участвате на изборите, като гласувате за кандидати от Германия (например), трябва да вземете предвид следните обстоятелства:

Какво трябва да направите?

За да може да гласувате в Германия, трябва да бъдете вписан с избирателен списък в общинската служба по Вашето германско местоживеене.

– Ако през 2004 г. вече сте участвали в Германия на европейските избори, значи сте вписани в избирателните списъци на Вашето населено място и не е необходимо да подавате ново заявление за вписване. Ако до 17 май не получите съобщение за изборите, трябва да се обърнете към Вашата общинска служба.

– Всички други граждани на Съюза следва най-късно до 17 май 2009 г. да подадат в общинската служба по своето германско местоживеене заявление за вписване в избирателния списък.

Къде се намира формулярът за заявлението и допълнителна информация?

Формулярът за заявлението и листовка с упътване може да получите във Вашата общинска служба или в интернет на адрес www.bundeswahlleiter.de. Допълнителна информация на всички езици на ЕС може да намерите също на посочения интернет адрес.

Какво трябва да направите, ако желаете да гласувате не в чужбина, а в страната, от която произхождате?

Ако сте участвали в друга страна от ЕС на европейските избори през 2004 г., трябва да подадете до 17 май 2009 г. във Вашата общинска служба заявление за заличаване от избирателния списък. Повече подробности за условията за участие в изборите в страната, от която произхождате, може да получите след като се обърнете към тамошните власти или към Вашето дипломатическо представителство.

Внимание – възможно е да пребивавате в държава-член на ЕС, в която гласуването е задължително за нейните граждани (като Белгия, Люксембург, Гърция, Кипър).

В този случай, ако сте вписани в избирателния списък като гласоподавател, и вие сте длъжни да гласувате! Ако не го направите, понасяте санкциите, предвидени в закона на страната, отнасящи се и до нейните граждани.

Крайни срокове за регистриране в избирателните списъци в държавите-членки:

За да може един чужденец, гражданин на европейска държава, да гласува за местни евродепутати в чужбина, пак на територията на ЕС, има две ключови изисквания. Първото е някакъв минимален срок, в който лицето да е пребивавало в съответната държава (например един месец), което се доказва с адресна регистрация. Второто условие е лицето да подаде до префектурата по местоживеене специално заявление по образец, с което желае да бъде вписано в местния избирателен списък, така че в изборния ден да упражни правото си на глас. Разбира се важи и изискването за навършено пълнолетие.

Швеция – за да гласуват за кандидатите от Швеция, гражданите от други страни-членки на ЕС, включително и българите, трябва да направят заявка за това в местната шведска префектура най-късно до 8 май 2009 г. Право да гласуват имат всички над 18 години, чиято адресна регистрация е в Швеция – най-малко от 30 дни преди изборите.

Финландия – в изборите за Европейски парламент граждани на друга държава-член на ЕС имат право да гласуват за финландските листи, ако имат навършени 18 години не по късно от деня на изборите. Също така регистрацията по местоживеене на лицето трябва да е във Финландия най-късно от 17 април 2009 г. Желаещите да гласуват не трябва да са изгубили избирателните си права в родината. Заявлението за регистрация или отказът от вече направена заявка за регистрация, трябва да бъдат отбелязани в местната регистрационна служба най-късно 80 дни преди датата на изборите: т.е. 19 март 2009 г. до 16.00 часа местно време. Известието трябва да е отправено в писмен вид до местната служба за адресна регистрация.

Малта – за да гласувате на Малтийските острови, а не сте малтийски гражданин, трябва да бъдете регистрирани като гласоподаватели в избирателния списък за европейските избори. Той се затваря за регистрация на 31 март 2009 г. (това е крайният срок за подаване на заявленията) и ще бъде обнародван през април. На лицата от този списък ще бъде даден документ за гласуване. По същият начин такива лица могат да се явят като кандидати, като за тази цел те трябва да подадат заявление в дните за номинация. За участие в изборите те трябва да попълнят и специален формуляр, който също може да бъде намерен в интернет (виж линка по-горе). Лицата трябва да имат малтийска карта за самоличност (тъй като всички живеещи там са длъжни да имат карта за самоличност), да са навършили 18 години, „да гласуват с бистър ум” (което е сред изискванията!), да се граждани на държава-член на ЕС, да не изтърпяват присъда за лишаване от свобода за повече от една година и да не са лишени от избирателно право в родината си. За да подаде заявление, лицето подписва декларация, че ще гласува единствено в Малта, за кандидатите в Малта, а не в страната, на която е гражданин. Избирателната комисия ще представи списъка на различните избирателни органи във всички държави-членки на ЕС, като по този начин отделните имена бъдат премахнати от съответните местни списъци за тези избори. Въпреки това гласуването в Малта не е задължително. Дадено лице може да е вписало името си в избирателния регистър, дори и да е получило документ за гласуване, но то има право да реши да не участва в изборите.

Изборен календар 

31. декември 2008 – краен срок за регистриране във Франция (вотът е на 7 юни)

28. февруари 2009 – краен срок за регистриране в Гърция (вотът е на 7 юни)

9. март 2009 – краен срок за регистриране в Италия (вотът е на 6 и 7 юни)

13. март 2009 – краен срок за регистриране в Люксембург (вотът е на 7 юни)

24. март 2009 – краен срок за регистриране в Словения (вотът е на 7 юни)

31. март 2009 – краен срок за регистриране в Австрия (вотът е на 7 юни)

31. март 2009 – краен срок за регистриране в Малта (вотът е на 6 юни)

1. април 2009 – краен срок за регистриране в Белгия (вотът е на 7 юни от 8 до 15 ч.)

2. април 2009 – краен срок за регистриране в Кипър (вотът е на 7 юни)

3. април 2009 – краен срок за регистрация в Литва (вотът е на 7 юни)

8. април 2009 – краен срок за регистриране в Португалия (вотът е на 7 юни)

17. април 2009 – краен срок за регистриране във Финландия (вотът е на 7 юни)

19. април 2009 – краен срок за регистриране във Великобритания (вотът е на 4 юни)

22. април 2009 – краен срок за регистриране в Нидерландия (вотът е на 4 юни)

26. април 2009 – краен срок за регистриране в Чешката република (вотът е на 5 и 6 юни)

27. април 2009 – краен срок за регистриране в Словакия (вотът е на 6 юни)

27. април 2009 – краен срок за регистриране в Испания (вотът е на 7 юни)

30. април 2009 – краен срок за регистриране в Унгария (вотът е на 7 юни)

4. май 2009 – краен срок за регистриране в Дания (вотът е на 7 юни)

7. май 2009 – краен срок за регистриране в Латвия (вотът е на 6 юни)

8. май 2009 – краен срок за регистриране в Естония (вотът е на 7 юни)

8. май 2009 – краен срок за регистриране в Швеция (вотът е на 7 юни)

17. май 2009 – краен срок за регистриране в Германия (вотът е на 7 юни)

17. май 2009 – краен срок за регистриране в България (вотът е на 7 юни)

17. май 2009 – краен срок за регистриране в Полша (вотът е на 7 юни)

17. май 2009 – краен срок за регистриране в Румъния (вотът е на 7 юни)

18. май 2009 – краен срок за регистриране в Ирландия (вотът е на 5 юни)

Още веднъж необходимите формуляри за Европейските Избори:

Заявление-декларация по чл. 46, ал. 9, изр. 1, §1, т. 1 от ДР на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (за предварително включване в избирателния списък)

Декларация по чл. 46, ал. 9, изр. 2, §1, т. 1 от ДР на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (представя се в деня на гласуването на Секционната избирателна комисия от избиратели, които не са включени предварително в избирателния списък)

Декларация по чл. 46, ал. 13 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (представя се в деня на гласуването на Секционната избирателна комисия от български граждани живеещи в друга държава-членка на Европейския съюз, че не са гласували в изборите за ЕП в държавата в която пребивават)

Comments
 • Процедурата изглежда сложна – излиза, че ако живея извън ЕС и не съм подала заявление до нашето посолство, не мога да гласувам? Или въобще не мога да гласувам, ако живея извън ЕС? Надявам се, че правилата за националните избори ще са по-прости.

 • Ако не сте живяли поне последните 3 месеца в някоя от 27-те страни членки на ЕС, то тогава не може да участвате в изборите за Европейски Парламент.

 • Здравейте г-н Янакиев,

  може ли да предоставите някаква информация и за процедурата отнсно гласуване за парламентарните избори в България от чужбина/ЕС.

  Благодаря Ви предварително!

  Поздрави,
  Иван Мирчев.

 • Здравейте г-н Мирчев,

  процедурите и правилата относно парламентарните избори доскоро бяха доста неясни. Сега вече има сравнително стабилна информация (в смисъл информация, която няма да се промени след няколко дни), но все още има и въпроси по процедурите, които трябва да се доуточнят.

  Сега нямам за цел да коментирам несериозността и нивото (липсата) на организация при хората, от които зависят тези неща, но не мога и да не изкажа възмущението си за това, че 1 месец преди изборите, хората още незнаят как ще гласуват. Но не се учудвам при положение, че до преди няколко седмици дори и датата на изборният ден не беше ясна. За сметка на това, предизборните кампании вървят с пълна сила под лозунга – “нека да зарибим хората да гласуват за нас, а как ще го направят ще разберат като му дойде времето”.

  Аз съм подготвил вече по-голямата част от информативния материал относно правилата около парламентарните избори и веднага щом има и окончателно решение по въпросите, които съм изпратил на посолството и Външно Министерство, ще публикувам всичко в сайта.

  P.S.: На официалния сайт за тези неща на Германия още от декември стои пълна информация за европейските, парламентарни и комуниални избори, а преди 2 месеца и всеки живеещ в страната получи и лично брошура по пощата… всеки сам да си прави изводите!!!

 • Благодаря Ви г- Янакиев,

  с нетърпение ще очаквам повече информация от Вас.

  Ако ми позволите още един въпрос, понеже отговорите Ви са бързи, точни и разбираеми – знаете ли дали и как може да се организира избирателна секция в град/Германия, където има някаква цифра хора (да речем над 30-40), които искат да гласуват?

  Благодаря.

  Поздрави,
  Иван Мирчев.

 • Здравейте,

  благодаря Ви за хубавите думи.

  На изборите за Евродепутати секции се откриваха в градовете, където има посолства или консулства, но само ако предварително 20 човека са се регистрирали, че ще гласуват там. Във всички останали градове трябваше да има повече от 100 предварителни регистрации за отваряне на секция, но дори и тогава не беше 100% ясно, дали такава ще бъде отворена. Във Франкфурт, например, е отворена секция точно защото повече от 100 човека са изявили желание да гласуват там.

  За парламентарните избори, мисля че няма да е много по-различна процедурата, но както вече писах, има няколко въпроса за доизясняване, един от които е предварителната регистрация (с какви формуляри, къде, как и докога да се пратят). При всички положения ще има изискване за определен брой предварителни регистрации.

  Поздрави

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.