copyright


Всички текстове, снимки, аудио и видео материали, както и всякакви други файлове на този сайт са лицензирани под условията на Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 (CC BY-SA 2.5).

Всеки би могъл да ги копира, разпространява и излъчва с некомерсиална и комерсиална цел, ако посочи ясно и еднозначно източника и позволи на другите хора да ги ползват по същия начин.

Ако променяте, видоизменяте, използвате като цитати или основа, или някакъв друг начин ги надграждате материали, полученото произведение може да се разпространява само съгласно условията на същия този договор.

Всякаква друга употреба, извън горепосочените условия, трябва да бъде договорена допълнително в писмен вид.